Logo

Sendikamız Hakkında

by admin

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası 2022 yılında kurulmuş tekstil, dokuma ve deri işçileri içinde örgütlenme faaliyeti yürüten bağımsız bir sendikadır.

Amaç ve İlke

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası, demokratik, bağımsız bir sınıf örgütü olarak, işçi sınıfının hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu ve katılımcı temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını, evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı, tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı, üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı, uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, üretimin her alanında yaratılan artı değer içindeki işçi haklarına örgütlülük bilinci içinde sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı, çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı, işçi sınıfının onursal görevi olarak faşizme, cuntacılığa, tüm dikta rejim ve yönetimlere karşı mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ; Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı, tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.