Logo

Tüzük

by admin

BİRLEŞİK TEKSTİL DOKUMA VE DERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (BİRTEK-SEN)

ANATÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- SENDİKANIN ADI

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’dır.

Kısaltılmış adı BİRTEK-SEN’dir.

MADDE 2- SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Sendikanın Genel Merkezi Gaziantep’tedir. Genel Merkezin başka bir ile nakline karar vermeye Sendika Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

Sendikanın adresi: Akyol Mh. Beyaz Mehmet Sokak No 12 Şahinbey / GAZİANTEP’dir. İl içerisinde adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 3- SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU

Sendika, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen Yasa’ya ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen 5 sıra numaralı DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ işkolunda kuruludur. Bu işkolu ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da asıl işe yardımcı işlerden olup, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet gösterir.

MADDE 4- SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası, demokratik, bağımsız bir sınıf örgütü olarak, işçi sınıfının hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu ve katılımcı temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçilere yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını, evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı, tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı, üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı, uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, üretimin her alanında yaratılan artı değer içindeki işçi haklarına örgütlülük bilinci içinde sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı, çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı, işçi sınıfının onursal görevi olarak faşizme, cuntacılığa, tüm dikta rejim ve yönetimlere karşı mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ; Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı, tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.

MADDE 5- SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

A) Sendika amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

a- Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

b- İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

c- Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek,

d- Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

e- Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadın, genç ve çocuk işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak.

f- İşsizlik sigortasının, işçilerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilmesi, yararlanma koşullarını iyileştirilmesi ve daha çok işçinin daha uzun süreli kullanımını sağlayacak şekilde işlemesi için çalışmalar yapmak,

g- Sınıf sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler kurmak.

h- Üyelerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak, şenlik, şölen vb. kapalı salon toplantıları düzenlemek,

ı- Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak.

i- Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslar arası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak,

j- Üyelerin evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık, emeklilik ve ölümlerinde kendileri ve yakınlarına gerekli yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek,

k- Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,

l- Üyeleri için kooperatifler ve vakıflar kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak,

m- Çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin ve kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın sağlanması için faaliyetler yürütmek,

n- Üyelerin Sendika Ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaktır.

Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

B) Sendika bu faaliyetlerini yürütürken;

a- İşyerlerinden başlayarak her düzeyde sendikal birliğin gerçekleşmesi için çalışır,

b- Sendikal demokrasiyi tam anlamıyla uygular. Bu doğrultuda; en alt kadrolardan, en üst yönetim birimlerine kadar bütün temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve yine üyeler tarafından seçilmelerini ve gerektiğinde görevden alınabilmelerini sağlar.

c- Sendikal birimlerde alınacak kararların oluşturulmasında tartışma, eleştiri, özeleştiri ve ikna yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini hayata geçirir.

d- İşyerlerinde toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçi sayısının en az % 25 inin kadın olması halinde, işyeri temsilcilerinden en az birinin kadın olmasını sağlar.

e- Sendikanın yetkili organları, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağını ilgili işyerindeki üyelerinin katılımı ile hazırlar ve bu amaçla yeterince genel üye toplantısı ve TİS Komisyonu toplantısı düzenler. TİS görüşmelerini, işyerindeki üyelerinin bölüm esasına göre seçeceği ve toplam çalışan sayısının yüzde 20’sinden az olmamak üzere oluşturduğu TİS Komisyonu ile birlikte yürütür. Görüşmelere işyeri temsilcilerinin katılması zorunludur. Toplu İş Sözleşmesi, TİS Komisyonu ve üyelerin onayına sunulmadan bağıtlanamaz.

BÖLÜM II

ÜYELİK

MADDE 6- SENDİKAYA ÜYE OLMA

a- 6356 Sayılı Kanun’un 17. maddesinde belirtilen niteliğe haiz ve DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ işkolunda çalışan 15 yaşını bitirmiş işçiler sendikaya üye olabilirler.

b- Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulunun kararıyla e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en çok otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulunca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c- Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Yasasında öngörülen süre ve koşullarla yetkili iş mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir.

d- Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, Sendikanın Bakanlığa bildirileceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

e- Sendika tarafından üyeye, üyelik kartı verilir.

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇEKİLME, DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI

Üyeler, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme, e-devlet kapısı üzerinden sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Üyelikten çekilen işçi, bir ay daha ödenti ödemekle yükümlüdür.
Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek sendikaya yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.

İşçinin Sendikanın işkolundaki bir işyerinden başka bir işyerine geçmesi, aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışması, bir yıldan fazla olmamak üzere işsiz kalması ve Sendikanın organlarında, üst kuruluşlarında ya da yasa ile kurulmuş kuruluşlarda Sendikayı veya işkolundaki işçileri temsilen geçici veya sürekli görev alması üyeliğini etkilemez, Sendika üyeliği devam eder. Askerliği meslek edinmemiş kişilerin, herhangi bir askeri ödev nedeniyle silâhaltına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile Sendika Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin ve Şubelerinin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

MADDE 8- ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen, sendika tüzel kişiliği aleyhinde faaliyette bulunan, Anatüzük hükümlerine uygun davranmayan, organ kararlarını yerine getirmeyen, yapılan ihtara rağmen haklı bir nedene dayanmaksızın üyelik ödentisini üst üste üç ay süreyle ödemeyen üyeler, Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı istemi üzerine Genel Disiplin Kurulu’nca verilen çıkarma kararının ilk Genel Kurulca onaylanması ile üyelikten çıkartılır. Karar, e-devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

MADDE 9- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a- Üyenin ölümü,

b- Üyenin işkolunu değiştirmesi,

c- Üyenin, kanunla bağlı bulunduğu kurum veya sandıklardan, yaşlılık, emeklilik veya toptan ödeme alarak ya da çalışamayacak durumda olduğunun rapora bağlanması nedeniyle işten ayrılması hallerinde, üyelik, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Ancak çalışmaya devam edenler hakkında (c) fıkrası uygulanmaz.

BÖLÜM III
SENDİKANIN YAPISI

MADDE 10- SENDİKANIN ORGANLARI

1- ZORUNLU ORGANLAR

A) GENEL MERKEZ ORGANLARI

a- Genel Kurul,

b- Genel Yönetim Kurulu,

c- Genel Denetim Kurulu,

d- Genel Disiplin Kurulu

B) ŞUBE ORGANLARI

a- Şube Genel Kurulu,

b- Şube Yönetim Kurulu,

c- Şube Denetim Kurulu,

d- Şube Disiplin Kurulu

2- KARAR ORGANLARI

a- Başkanlar Kurulu,

b- Genel Temsilciler Kurulu,

c- Şube Temsilciler Kurulu,

d- Bölge Temsilciler Kurulu,

e- İşyeri Komiteleri,

f- Kadın İşçiler Kurulu

MADDE 11- GENEL KURULUN OLUŞUMU

Sendika Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve en yetkili karar organıdır.

a- Genel Kurul, sendikanın toplam üye sayısı, Genel Kurul dışındaki zorunlu organlarının üyeleri (Genel Yönetim; Genel Denetim; Genel Disiplin) ile birlikte 300’den az ise üyelerden, 300’den çok ise delegelerden oluşur.

b- Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, Sendikanın Genel Kurul dışındaki zorunlu merkez organlarında görevli üyelerle, şube kurulmuş bölgelerde şube genel kurullarınca, şube kurulmamış bölgelerde bölge temsilciliklerine bağlı işyerlerinde çalışan üyelik aidatlarını ödemiş üyelerce seçilecek 100 delege ile genel yönetim kurulu, merkez denetleme kurulu ve merkez disiplin kurulunun asıl üyelerinden oluşur. Genel kurul, Sendika üye sayısının 10.000’i aşması halinde 200 delegeyle, 25.000’i aşması halinde 300 delegeyle, 50.000’i aşması halinde ise 400 delege ile toplanır.

Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulunun asıl üyeleri, bu sıfatları devam ettiği sürece kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

c- Şubelerin ya da şube kurulmamış bölgelerin Genel Kurulda kaç delege ile temsil edileceği; aidatı ödenmiş toplam üye sayısının, 100’e bölünmesi suretiyle bir delegelik için bulunacak üye sayısına itibar olunarak, şubeye ya da bölge temsilciliğine bağlı işyerlerinde çalışan aidatını ödemiş toplam üye sayısının, bir delegelik için itibar olunan sayıya bölünmesi yöntemiyle belirlenir. Yarıdan fazla kesirlerin tama iblağında yüksek kesirlere öncelik verilerek sıralama 100’ü aşmayacak şekilde yapılır. Üye sayısının artması sebebiyle 11. Maddenin b bendine göre delege sayısının değişmesi halinde de aynı hesaplama yöntemi değişen toplam delege sayısı dikkate alınarak uygulanır.

Yukarıda belirlenen usul uyarınca Genel Kurula katılacak delege sayılarının belirlenmesinde, tüm şube ve bölge temsilcilikleri için aynı tarih esas alınır. Bu tarihten sonraki üye kabulleri dikkate alınmaz ve belirlenen delege sayısında bir değişiklik yaratmaz. Bu suretle belirlenen delege sayısı Genel Yönetim Kurulunca, ilgili şube ya da bölge temsilciliklerine bildirilir. Bu bildirime karşı yazılı, gerekçeli ve kanıta dayalı itirazlar, Genel Yönetim Kurulunca, en geç beş işgünü içinde kesin olarak karara bağlanır. Şube Genel Kurullarının veya bölgelere bağlı işyerlerinde çalışan aidatını ödemiş üyelerce yapılacak Genel Kurul delege seçimlerinin, bu bildirimden itibaren en çok iki ay içinde sonuçlandırılması ve sonuçların Genel Yönetim Kurulu’na seçim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ulaştırılması zorunludur. Genel Kurulun süresi içinde yapılmasını zora sokacak aksamalar, Genel Yönetim Kurulunun vereceği karar doğrultusunda çözümlenir.

MADDE 12- OLAĞAN GENEL KURUL’UN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a- Olağan Genel Kurul, en geç dört yılda bir, Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.

b- Genel kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati en az 15 gün önce Sendika Genel Merkezi’nin resmi web sitesinde veya bir gazetede ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının yer, gün ve saati de ayrıca belirtilir.

c- Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, ilgili Seçim Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirilir.

d- Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa, ikinci toplantı, en çok 15 gün sonraya bırakılır. Ertelenen günde yapılacak toplantının toplantı yeter sayısı, delege ya da üye tam sayısının 1/3’ünden az olamaz.

e- Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu Çalışma, Hesap Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve yeminli mali müşavir raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege yada üyelere gönderilmesi zorunludur.

f- Genel Kurula katılacak delege ya da üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ve ilgili mercilere verilen listede yazılı adları karşısına imza koyarlar. Yukarıdaki fıkralarda öngörülen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. İmzalanan tutanak Genel Kurul delegelerine okunduktan sonra, Genel Kurul, Genel Başkan ya da görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve Divan Kurulu seçimini yönetir. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, çalışmalara devam edilip sonuçlandırılmasını engellemez.

g- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar yazman seçilir. Toplantının yönetimi Divan Kurulu Başkanına aittir. Genel Kurul tutanağı yazmanlar tarafından tutulur ve Divan Kurulu üyelerince imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler bir dosya halinde Genel Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ve seçim sonuçları Genel Kurul defterine yazılarak Divan Kurulu üyelerince imzalanır.

h- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delege ve üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 13- OLAĞAN GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Sendikanın en üst ve en yetkili karar organı olarak Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir

a- Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu ile yeminli mali müşavir raporlarını görüşmek ve ibra edilip edilmeyeceğine karar vermek,

b- Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek aynen ya da değişiklik yapmak suretiyle karara bağlamak,

c- Üye ya da delege tam sayısının 2/3’ü ile tüzük değişikliği yapmak,

d- Şubeler, Bölge Temsilcilikleri açmak iki veya daha çok şubeyi ve bölge temsilciliklerini birleştirmek, birleştirilmiş olanları ayırmak, bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

e- Genel Kurul delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ulusal konfederasyonlara ya da yasada öngörülen koşulları taşıyan uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmaya veya delege ya da üye tam sayısının 2/3’ünün oyu ile üyelikten ayrılmaya karar vermek,

f- Genel Disiplin Kurulu kararlarını onaylamak ya da kaldırmak,

g- Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

h- Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda; diğer hususlarda; Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,

ı- Delege seçiminde belirlenecek yöntemi belirlemek,

j- Gizli oyla Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek,

k- Üyesi bulunduğu ulusal üst kuruluş ve kurumların genel kurullarına delege seçmek,
l- Genel Kurul delege ya da üye tam sayısının 2/3’ünün kabulü ile aynı işkolunda kurulu bir başka sendikaya katılma kararı vermek ya da bir başka sendikanın katılma kararını kabul etmek veya birleşmeye karar vermek,

m- Genel Kurul delege ya da üye tam sayısının 2/3’ünün kabulü ile sendika tüzel kişiliğine son vermek, mevcut para ve malların, o günün koşulları ve mevzuat çerçevesinde tasfiyesini karara bağlamak,

n- Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek,

o- Mevzuat ve tüzük uyarınca Genel Kurulca yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 14- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Sendika Genel Yönetim Kurulunun veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Merkez Genel Kurulu olağanüstü olarak toplanır.

Bu istemde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.

Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.
Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunca alınan karardan veya Genel Denetim Kurulunun ya da 1/5 delege veya üyenin, birlikte yazılı ve gerekçeli isteminin sendikaya ulaştığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde toplanır.

Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

MADDE 15- SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK KOŞULLAR

Sendika Yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır:

a- Fiil ehliyetine sahip olmak,

b- Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak.

MADDE 16- GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Sendika Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter ve 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Asıl üye sayısı olan 5 kişi de yedek üye olarak seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre, yedekleri çağrılır.

Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca, bu görevlere aday olanlar arasından Genel Kurulda oylamaya katılan delegelerin salt çoğunluk oyu ile seçilir. Bu çoğunluk ilk turda elde edilemezse ikinci tura geçilir. İkinci turda oyların çoğunluğunu alan adaylar seçilmiş olur.

MADDE 17- GENEL YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

Genel Yönetim Kurulu olağan olarak önceden saptanan günde haftada bir, gerektiğinde Genel Başkanın ya da genel sekreter dâhil iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır. Toplantıları Genel Başkan yönetir. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıların yönetimi Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Genel Yönetim Kurulu’nun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda Başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Alınan kararlar, Genel Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılarak toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif olan üyeler, muhalif olduklarını belirtmek ve muhalefet şerhlerini yazmak suretiyle karar defterini imzalarlar. Oylamanın gizli veya açık yapılması, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Genel Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Genel Yönetim Kurulu üye tam sayısı tamamlanır. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

MADDE 18- GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kuruldan sonra en yetkili karar ve yürütme organı olan Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

a- Anatüzükte belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak, sendikayı temsil etmek,

b- Uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek için en geç ikinci toplantıda görev bölümü yapmak,

c- Anatüzük değişiklik önerilerini hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak, Anatüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

d- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

e- Genel Kurul’un gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak, Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile tahmini bütçeyi hazırlamak,

f- Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler ve bölge temsilcilikleri açmak, sınırlarını saptamak, kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak; nesnel ölçülere göre kapatılması veya birleştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiş bulunan şubelerin kapatılması veya birleştirilmesini şubelere bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin onayına sunmak, üye sayısı, tüzük gereğince, genel kurulda bir delege ile temsil edilme sayısının altına düşen şubeleri resen kapatmak yada bir başka şube ile birleştirmek.

g-Üyelik başvurularını karara bağlamak,

h- Tüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için, bölge temsilcilikleri ile bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,

ı- Eğitim çalışmaları yapmak,

i- Sendika adına anlaşmalar yapmak,

j- Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için, yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

k- Boşalması durumunda, Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlik için, kendi üyeleri arasında seçim yapmak,

l- Uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,

m- Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, grev ve lokavt süresince sendika üyelerine yapılacak yardımları belirlemek, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

n- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27. maddesi gereği, işyerindeki üyeleri tarafından gizli oy açık sayım ilkesi çerçevesince seçilmek suretiyle belirlenen işyeri sendika temsilcilerini atamak ve yine işyerindeki üyelerinin demokratik iradesi ile görevi sona eren veya yasalardan kaynaklı olarak görevi sona eren işyeri sendika temsilcilerini görevden almak, süresi sona ermeden temsilcilerin görevden alınmasını düşündüğünde, bu durumu şube yönetiminin ve ilgili işyerinde çalışan üyelerin onayına sunmak, sonucuna göre davranmak, mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara giren ve ilgili işyeri veya birimdeki üyeler tarafından seçilen üyelerin atamasını yapmak ve göndermek,

o- Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,

p- Sendikaya taşınır ve Genel Kurulun yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek,

r- Uluslararası işçi örgütlerine üye olmak. Ulusal işçi örgütleriyle, kamusal ve özel kurum ve kuruluşların toplantı, seminer, konferans ve diğer etkinliklerine katılacak temsilcileri saptamak, sendikanın üyesi bulunduğu ulusal ve uluslararası işçi kuruluşlarının genel kurullarına ve diğer organlarına delege ve temsilci seçmek,

s- Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

ş- Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,
t- Olağanüstü Genel Kurul istemlerini görüşerek karara bağlamak, mevzuat ve anatüzük gereği koşulları yoksa reddetmek,

u- Zorunlu organlardan boşalan üyeliklere, sıra gözeterek yedekleri çağırmak,

ü- Genel Yönetim Kurulu’nun boşalmalar ve boşalmaların yedeklerle doldurulmasının mümkün olmaması nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağıya düşmesi ve toplantı ve karar üretilemez hale gelmesi durumunda, mevcut üyelerle olağanüstü genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak,

v- Sendikanın üyelerini ve kendi yöneticileri de dahil diğer yöneticilerini, haklarında düzenlenen dosyalarıyla birlikte, tedbirli veya tedbirsiz olarak, Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek, Genel Denetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili Genel Disiplin Kuruluna sevk etme istemini yerine getirmek,

y- Genel Kurulca kabul edilen bütçenin elverdiği olanakları kullanmak, bu bağlamda şubelerdeki görevlilerin profesyonel (ücretli) kadrolara alınıp alınmayacağına karar vermek, sendika gelir-gider bütçesini uygulamak, yıllık bütçeler, bütçe fasılları ve bütçe maddeleri arası aktarmalar yapmak, gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yürütmek ve karara bağlamak,

z- Yasa ve Tüzük uyarınca verilen diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.

MADDE 19- GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında sendikayı temsil etmek, temsil yetkisinden kaynaklanan görev ve yetkileri her düzeyde kullanmak,
b- Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesini sağlamak, örgütün demokratik işlerliğe kavuşması yolunda gereken çalışmaları yapmak, sendikanın gelişip güçlenmesi, etkinliğinin artması için çalışmak,

c- Sendikanın tüm birimleri arasında uyumlu, düzenli, verimli ve dayanışmalı bir çalışma ortamı yaratılmasının koşullarını hazırlamak, çalışmaları izlemek, yönlendirmek, birimler arası koordinasyonu geliştirmek,

d- Genel Yönetim Kurulunu yönetmek, tüzük gereği oluşturulan kurullara başkanlık etmek, toplantılarını yönetmek, Genel Kurul toplantısını açmak, Uzmanlık Dairelerine görevler vermek, izlemek, raporlar hazırlatmak, basın toplantıları düzenlemek, kamuoyuna açıklamalarda bulunmak, üst örgütün ilgili kurullarına ve toplantılarına sendikayı temsilen katılmak, sendikanın çıkaracağı yayın organlarının sahipliğini üstlenmek, anlaşmalar yapmak, gerekli belgeleri ve yazışmaları birinci derecede yetkili imza sahibi olarak imzalamak,

e- Yasadan, tüzükten ve teamülden kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak.

MADDE 20- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak ve gerekli belgeleri birinci derecede yetkili imza sahibi olarak, yazışmaları ikinci imza olarak imzalamak,

b- Genel Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak, toplantıdan önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,
c- Genel Yönetim Kurulunca yada diğer organlarca alınan kararları uygulamak, uygulanmasını izlemek, daireler arasında eşgüdüm sağlamak, genelgeler yayınlamak, şube ve bölgelerin çalışmalarını izlemek, bu çalışmaları yönlendirmek, uyarılarda bulunmak,
d- Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,
e- Sendikanın hukuk çalışmalarını koordine etmek, hukuk danışmanlığının çalışmalarını yönlendirmek,
f- Sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlere ait belgelerin düzenli tutulmasını sağlamak, işlerin yürütülmesini kontrol etmek, gerekli uyarılarda bulunmak,

g- Ulusal ve uluslararası alanda diğer işçi kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle bağlantılar kurmak, dayanışma zeminleri yaratmak.

h- Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29/4. maddesi uyarınca düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak,

i- Toplu iş sözleşmesi ile ilgili hazırlık ve araştırma çalışmalarını yönlendirmek ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütmek ve yürütülmesini organize etmek,

j- Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu çıkabilecek uyuşmazlıkları, arabulucu çalışmalarını, anlaşma ya da grev kararına kadar yürütmek ve yürütülmesini organize etmek,

k- Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin yeniden çağrı işlemlerini yapmak,
l- Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlamak,

m- Toplu iş sözleşmesi ve yasalarla ilgili olarak üye şikayet ve uyuşmazlıklarını izlemek ve sonuçlandırmak,

n- Genel merkez işçi sağlığı ve iş güvenliği biriminin çalışmalarıyla, şubeler ve işyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği birimlerinin çalışmalarını koordine etmek, yönlendirmek, ulusal ve uluslararası alanda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek sorunların tespit ve çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

MADDE 21- YAZIŞMALARIN İMZASI

a- Sendika yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması şarttır. Genel konulara ilişkin yazışmalar Genel Başkan ve Genel Sekreter tarafından imzalanır. Bunun dışındaki yazışmalar Genel Başkan ile konusuna göre ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

b- Genel Başkanın yokluğunda yazışmalar, Genel Başkan yerine Genel Sekreter tarafından imzalanır. Genel Sekreter de yoksa yazışmalar olanaklı ise birisi konu ile ilgili yönetim kurulu üyesi olmak üzere, iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

MADDE 22- GENEL DENETİM KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Genel Denetim Kurulu, Genel Kurulca adaylar arasından ilk turda en çok oyu alarak seçilen üç üyeden oluşur. Genel Denetim Kurulu üyeleri amatör (ücretsiz) olarak görev yaparlar. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Genel Denetim Kurulu en geç 6 ayda bir toplanarak olağan denetim görevi yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Genel Denetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanmak ve istem doğrultusunda gerekli incelemeleri yaparak, sonucunu rapora bağlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır.

Denetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, kurul üyelerinin salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir. Karara muhalif kalan üyelerin karşı oylarının düzenlenecek raporun son bölümünde ayrıntılı olarak yer alması zorunludur.

MADDE 23- GENEL DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b- Tüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimler yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde yeminli mali müşavir tarafından bağımsız denetim yapılmasını sağlamak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna rapor vermek,

c- Her denetim sonunda Genel Yönetim Kurulun, dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,

d- Genel Yönetim Kurulunun istemi doğrultusunda denetimlerde bulunmak,

e- Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

f- Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve boşalan üyeliklerin yedeklerle doldurulmasının mümkün olmadığı hallerde, Genel Yönetim Kurulunun mevcut üyelerinden olağanüstü Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını yazılı olarak istemek, bu isteği bir hafta içinde yerine getirilmediğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
g- Güvenin ortadan kalktığını, üyeliğinin veya yöneticilik görevinin devamında sakınca bulunduğunu saptadığı Genel Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Disiplin Kuruluna sevkini, bu konudaki raporunu da ekleyerek Genel Yönetim Kurulundan yazılı olarak istemek, başvurusunun bir hafta içinde yerine getirilmemesi halinde bu istemini doğrudan Genel Disiplin Kuruluna yapmak,

h- Yasa ve tüzük uyarınca diğer gereken ödevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak.

MADDE 24- GENEL DİSİPLİN KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Genel Disiplin Kurulu, Genel Kurulca ilk turda en çok oyu alan adaylar arasından seçilen üç üyeden oluşur. Genel Disiplin Kurulu üyeleri amatör (ücretsiz) olarak görev yaparlar. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılır.

Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.
Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.

Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, karara dayanak yapılan kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

Genel Disiplin Kurulu, verilen süreye karşın savunma yapmayan ve kanıt sunmayan ilgili hakkında kararını, eldeki kanıtlara göre verir.

Genel Disiplin Kurulu önüne gelen her olay için ayrı bir dosya tutar. Görülen olayla ilgili olan tüm belge ve kanıtlar ve verilen kararın bir örneği dosyasında saklanır. Kararın bir örneği Genel Yönetim Kuruluna, diğer örnek veya örnekleri ise ilgiliye ya da ilgililere verilir.

MADDE 25- GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1) Genel Disiplin Kurulu, sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden, genel olarak olumsuz tutum ve davranışlarda bulunan üyeler ve yöneticiler hakkında;

a- Uyarı,

b- Kınama,

c- Zorunlu organların üyelerini geçici yada sürekli olarak görevden alma,

d- Sendika üyeliğinden sürekli olarak çıkarma, cezalarından birini uygular.

2) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca veya Genel Denetim Kurulunca yapılan tedbir istemlerini öncelik ve ivedilikle görüşerek eldeki kanıtlara göre reddeder ya da soruşturmanın tamamlanıp ilgili hakkında bir karar verilmesine kadar kabul eder. Tedbir kararına ilgililerce itiraz olunabilir. Tedbir kararı, itiraz üzerine ya da gerektiğinde resen, soruşturma aşamasında da Genel Disiplin Kurulunca kaldırılabilir. Tedbir kararının verilmesinden sonra, Genel Yönetim Kurulunca tedbirin kaldırılmasının istenmesi Genel Disiplin Kurulunu bağlamaz.

3) Genel Disiplin Kurulunca verilen kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulanır. Uygulama ile ilgili işlemin sonucu, Genel Yönetim Kurulunca, uygulamadan itibaren en geç bir hafta içinde, Genel Disiplin Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer ilgililer hakkında verdiği kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulanmazsa, durum, gereğinin yapılması için Genel Denetim Kuruluna, ilgili belgelerle birlikte yazılı olarak bildirilir.

MADDE 26- GENEL DİSİPLİN KURULU’NCA VERİLEN CEZALARIN SONUÇLARI

a- Genel Disiplin Kurulunca verilen uyarı ve kınama cezaları üyenin siciline işlenir. Hakkında birden çok uyarı ya da kınama veya birer kere olsa bile uyarı ve kınama cezaları almış bulunan üyeler, kararların verildiği tarihten itibaren bir sene içinde işyeri sendika temsilcilik seçimlerinde aday olamazlar. Haklarında uyarı ve kınama cezaları bulunan üyeler, dilerse, bu cezaların kaldırılmasını Genel Kuruldan isteyebilirler. Ancak iş mahkemesinde dava açma hakları yoktur.

b- Zorunlu organların üyelerinin geçici yada sürekli olarak görevden alınması kararlarının kesinleşmesi Genel Kurulun onayına bağlı değildir. Ancak, haklarında geçici ya da sürekli görevden alınma kararı verilen zorunlu organ üyelerinin, Genel Kurula başvurarak bu cezaların kaldırılmasını isteme hakları saklıdır. Genel Kurulun toplanmasına iki seneden çok bir zaman bulunması halinde, ilgililer, kararın kendilerine tebliğinden itibaren on beş gün içinde, yetkili iş mahkemesine başvurarak haklarında verilen kararın iptalini isteyebilirler. Haklarında geçici ya da sürekli görevden alınma kararı verilen zorunlu organ üyelerinin görevleri aslıya alınır. Görevi askıya alınan üyeler tüzüğün kendilerine tanıdığı yönetimsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından yararlanamazlar. Haklarında verilen kararlar iş mahkemesince iptal edilen ya da Genel Kurulca kaldırılanların, görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hakları topluca kendilerine ödenir.

c- Genel Disiplin Kurulunca üyelikten geçici olarak çıkarma cezası verilemez. Genel Disiplin Kurulunca verilen sürekli üyelikten çıkarma cezası, Genel Kurulun onayı ile kesinleşir. Hakkında üyelikten çıkarma cezası verilen üyelerin üyelik hakları, cezaların Genel Kurulca görüşülüp çözümlenmesine kadar askıya alınır. Genel Kurulun toplanmasına iki seneden çok bir zaman bulunması halinde, ilgililer, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili iş mahkemesine başvurarak üyelikten çıkarma kararının iptalini isteyebilirler. Verilen iptal kararının kesinleşmesi halinde, ilgililer üyelik haklarına yeniden kavuşurlar.

MADDE 27- ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI

a- Şubeler sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin gereğince sağlanması ve demokratik işbölümü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendika bünyesi içerisinde yer alan kuruluşlardır. Şubeler, sendika hakkında ve şubeye bağlı üyeler ile ilgili konularda bölgesi içerisinde özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında anatüzük ve Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler ve bu amaçla basınla ilişkilerini düzenlerler.

b- Gerek üye sayısı ve gerek ilgili işkolunda üye olma niteliğine sahip işçilerin sayısı ve gerek sendikanın amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesi bakımından gerekli görülecek bölgelerde, Genel Yönetim Kurulunun kararı ile şubeler açılabilir. Merkez Genel Kurulu kararı ile şubeler birleştirilebilir ve kapatılabilir. Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısı 300’ün altında olan şubeler Genel Kurul kararıyla en yakın şubeyle birleştirilir. Merkez Genel Kurulunun bu yoldaki kararları Genel Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

c- Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verilen şubeler, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip sendika üyeleri tarafından ve anılan kanun ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim Kurulu bu amaçla kurulacak şube sınırları içerisindeki, sendikanın kurulu bulunduğu işkoluna dâhil işyerlerinde çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar.

Ayrıca aynı kurulun içinden bir başkan, bir sekreter belirler. Kurucuların listesi Sendikalar Yasasında yazılı belgelerle ve yasada belirtilen biçimiyle en geç on beş gün içinde sendika ve şubesinin bulunduğu illerin Valiliklerine gönderilir ve 6356 Sayılı Yasaya göre ilan edilir.

Bu biçimde yeni kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla yükümlüdürler. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı olacaklarının saptanmasını ve bu konudaki değişiklikleri Genel Yönetim Kurulu yapar.

MADDE 28- ŞUBE GENEL KURULU’NUN OLUŞUMU

a-Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki üye sayısı şube zorunlu organlarında görevli üyelerle birlikte 300’den az ise üyelerden, 300’den çok ise delegelerden oluşur.
b- Delege esasına göre yapılacak Şube Genel Kurulu, şubenin genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görevli üyelerle, bu maddenin (c) fıkrasının gereği olarak, şubeye bağlı işyerlerinde aidat ödemiş üye sayısı en az bir delege bile çıkarmaya yeterli olmayan işyerlerine tanınacak asgari bir delegelik kontenjan kuralına göre belirlenecek delege sayısı dışında, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan aidatlarını ödemiş üye sayıları gözetilerek yapılan kademelendirme uyarınca, aidat ödemiş üyelerce seçilecek:

1- 300-1000 (dâhil) üyesi olan şubelerde 100 delegeden,

2- 1001-2000 (dâhil) üyesi olan şubelerde 150 delegeden,

3- 2001 den yukarı sayıda üyesi olan şubelerde toplam 250 delegeden oluşur.

Şubenin genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görevli üyeler, kendi genel kurullarına delege olarak katılma hakkına sahiptirler. (3. Fıkradaki delege sayısı içinde zorunlu organlardaki delegeler de dâhildir.)

c- Şubelere bağlı işyerlerinin, şube genel kurulunda kaç delege ile temsil edileceği, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan aidatı ödenmiş toplam üye sayısının, (b) fıkrasındaki kademelere göre belirlenecek delege sayısına bölünmesi suretiyle bir delegelik için bulunacak üye sayısına itibar olunarak, işyerlerinin her birinde aidatını ödemiş üye sayısının, bir delegelik için itibar olunan sayıya bölünmesi yöntemiyle bulunur. Yarıdan fazla kesirlerin tama iblağında, yüksek kesirlere öncelik verilerek, sıralama, kademelere göre belirlenecek delege sayısını aşmayacak şekilde yapılır. Üye sayısına bakılmaksızın her işyeri, Şube Genel Kurulunda en az bir delege ile temsil edilir. Şube Yönetim Kurulunca yukarıda belirlenen usul uyarınca, şube genel kurullarına katılacak delege sayılarının belirlenmesinde, şubeye bağlı tüm işyerleri için aynı tarih esas alınır. Bu tarihten sonraki üye kabulleri dikkate alınmaz ve belirlenen delege sayısında bir değişiklik yaratmaz. Bu suretle belirlenen delege sayısı Şube Yönetim Kurulunca ilgili işyerlerine Şube Genel Kurulunun yapılacağı tarihten en az iki ay önce Şube Genel Kurulunun yapılacağı tarih de belirtilmek suretiyle ilgili işyerlerine bildirilir ve şubede ve şubeye bağlı işyerlerinde ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. Bu belirlemelere karşı yapılan itirazlar Şube Yönetim Kurulunca en çok üç işgünü içinde karara bağlanır. Şube Yönetim Kurulunun bu kararına karşı ilgililerin Genel Yönetim Kuruluna başvurma hakları vardır. Bu takdirde Genel Yönetim Kurulu, sorunu üç işgünü içinde kesin olarak karara bağlar.

d- Şubeye bağlı işyerlerinde Şube Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçiminin, Şube Genel Kurulunun yapılacağı tarihten en az bir ay önce sonuçlandırılması gerekir. Yapılacak seçimler gizli oy açık sayım ilkesi uyarınca, delegeliğe aday olan üyeler arasından, işyerlerindeki üye sayısı dikkate alınarak, sayısı Şube Genel Kurulunca belirlenecek seçim sandık kurullarının denetiminde yapılır. Şubelerde görevli olanlar seçim sandık kurullarında yer alamazlar. Seçim sandık kurulları seçimin yapılacağı günün sabahı şube başkanının ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinin yönetiminde, seçime katılacak üyeler tarafından açık oyla belirlenir.

İşyerlerinde Şube Genel Kurulu delege seçimine katılacak olan aidatını ödemiş üyelerin listesi Şube Genel Kurulunca saptanır ve seçimin yapılacağı tarihten en az 6 gün önce, şubelerde ve işyerlerinde ilan edilerek üyelere duyurulur. Listelere yapılan itirazlar iki gün içinde Şube Genel Kurulunca karara bağlanır. İlgililerin bu karara karşı Genel Yönetim Kuruluna itiraz hakları vardır. Genel Yönetim Kurulu itirazları iki gün içinde kesin olarak karara bağlar.

Şube delege seçiminde aday olacak olan üyeler en geç, seçimin yapılacağı günden bir gün öncesi mesai saati sonuna kadar, adaylıklarını yazılı olarak alındı karşılığında Şube Genel Kuruluna vermek zorundadırlar. Başvurularını bu süre içinde yapmayan üyeler, delege seçiminde aday olamazlar.

e- Şube delege seçimlerinin tarihi ile, seçimin işyerlerinde yapılmasının mümkün olmadığı hallerde seçimin yapılacağı yer, işyeri için en uygun koşullar gözetilerek Şube Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Şube delege seçimine katılacak üyeler Şube Yönetim Kurulu’nca düzenlenen üye listesinde yazılı adları karşısına imza koyarak oylarını kullanırlar. Oy pusulaları, seçim sandık kurullarınca, ilgili şube mührü ile mühürlenir. Seçimlerde çarşaf oy pusulaları kullanılır ve oylama aday olanların adları karşısına işaret koyma suretiyle yapılır. Seçimler, seçim yapılacak günün on-on sekiz saatleri arasında yapılacak şekilde düzenlenir. Seçim sandıkları, üyelerin tamamı oy kullanmadıkça ve saat 18’den önce açılamaz. Sandıkların açılmasından sonra Seçim Sandık Kurulu, açık sayım esasına göre oy pusulalarını sayar ve seçim sonuçlarını dört nüsha olarak tutanağa bağlar. Tutanaklardan birer nüsha Genel Yönetim Kurulu’na ve Şube Yönetim Kurulu’na verilir, diğerleri işyerlerinde ve şubede ilan olunur. Seçilecek delege sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan veya üzerlerine belirgin işaretler konulan oy pusulaları geçersiz sayılır.

Sıralama en yüksek oy alan adaydan başlayarak yapılır ve seçilecek delege sayısından sonra gelen adaylar yedek delege üyeliklerine seçilmiş sayılırlar. Kullanılan oy pusulaları Seçim Sandık Kurullarınca Genel Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

f- Şube Genel Kurullarının toplanmasına 6 ay kala, Genel Yönetim Kurulunca, bu şubelere bağlı işyerleri ile ilgili olarak yapılan tüm düzenlemeler ve değişiklikler dikkate alınmaz ve Şube Genel Kurullarının toplanmasında bu işyerleri eski şubelerine bağlıymış gibi değerlendirilirler.

g- Şube delege seçimlerinde Genel Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu üyelerinden birer kişi veya onların görevlendirecekleri kişiler, seçimlerde gözlemci olarak bulunurlar ve seçimle ilgili gözlemlerini, seçimler sonrasında ait oldukları yönetim kurullarına rapor ederler.

h- Seçim sonuçlarına yapılacak tüm itirazlar öncelikle Genel Yönetim Kurulu’nca gözlemci raporları da incelenmek suretiyle değerlendirilir, gerektiğinde seçimin iptaline ve tarih belirlenerek seçimin yeniden yapılmasına karar verilir. Şube Yönetim Kurulu’nun bu karara uyması ve gereken işlemleri bu karar doğrultusunda yerine getirmesi zorunludur. Yapılan itirazların Genel Yönetim Kurulu’nca reddedilmesi halinde, ilgililerin yetkili iş mahkemesine başvurma hakları vardır.

ı- Üyelerle yapılacak olan Şube Genel Kurullarında, delege seçimlerine ilişkin esaslar dışında kalan yukarıdaki hükümlere uyulur.

i- Şube delege seçimleri ile ilgili tüm hazırlıklar ve gerekli tüm araç ve gereçler Şube Yönetim Kurulu’nca yapılır ve sağlanır.

j- Yeni kurulan şubelerde görev alacak olan Kurucu Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şubeye bağlı aidatını ödemiş üyelerce, bu üyeler arasından, gizli oy açık sayım ilkelerine göre belirlenir. Bu seçimle ilgili usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. Bu suretle seçilen Kurucu Yönetim Kurulları, şube olağan genel kurullarını en geç 6 ay içinde toplamak zorundadırlar.

MADDE 29- ŞUBE GENEL KURULU’NUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a- Şube Genel Kurulu en geç dört yılda bir ve herhalde Genel Kurul’dan en az iki ay önce toplanır. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi Şube Genel Kurulu’nca tüzük hükümleri dikkate alınarak saptanır ve toplantının yapılacağı tarihten 15 gün önce bir gazetede ilan olunur. Şube Genel Kurulu toplantıya Şube Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

b- Şube Genel Kurulu’nun gündemi, yer, gün ve saati ile üye yada delege listesi, çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce Şube Genel Kurulu’nun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına Şube Yönetim Kurulu’nca bildirilir.

c- Şube Genel Kurulu’nun toplantı yeter sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde, delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

d- Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak, bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

e- Şube Genel Kurulu’na sunulacak Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulu Raporunun delegelere ya da üyelere Şube Yönetim Kurulu’nca toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f- Şube Genel Kurul çalışmalarını Şube Başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve divan kurulunun seçimini yönetir.

g- Şube Genel Kurulu’nu yönetecek olan divan kurulu açık oyla seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulu’nca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul karar defterine yazılarak divan kurulu üyelerince imzalanır.

h- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delege ya da üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 30- ŞUBE GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşerek karara bağlamak, ilgili kurulların ibrası hakkında karar vermek,

b- Şubeye ilişkin sorunları görüşerek karara bağlamak,

c- Seçim yöntemine karar vermek, gizli oy açık sayım usulüyle Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarını seçmek.

d- Sendika Merkez Genel Kurulu’na delege seçmek,

e- Şube Yönetim Kurulu’na veya Merkez Genel Kurulu’na sunulacak karar önerileri hazırlamak,

Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

MADDE 31- OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üye veya genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Şube Genel Kurulu olağanüstü olarak toplanır. Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.
Şube Genel Kurulu’na çağrı, şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunca alınan kararın veya Şube Denetim Kurulu’nun ya da 1/5 delege veya üyenin birlikte, yazılı ve gerekçeli isteminin, Şube Yönetim Kurulu’na ulaştırıldığı tarihten itibaren en geç 2 ay içinde toplanır.

Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

MADDE 32- ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

Şube Yönetim Kurulu üyeleri, başkanı unvanlı olmak üzere, oylamaya katılan üye ya da delegelerden en çok oyu alan adaylar arasından şube genel kurulunca seçilir. Şube yönetim kurulu 5 üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, yerlerine sıra gözetilerek yedeklerin çağrılması zorunludur.
Şube Yönetim Kurulu ilk toplantıda, bir sekreter seçerek görev bölümü yapar.

MADDE 33- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Yönetim Kurulu haftada bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı şube sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur.

Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması sekreterin görevidir.

Şube Yönetim Kurulu, gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanabilir.

MADDE 34- ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

a- İlk toplantısında, üyeleri arasından bir şube sekreteri seçmek,

b- Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

c- Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde temsilciler ve işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

d- Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

e- Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

f- Şube sınırları içinde, çerçevesi Genel Yönetim Kurulu’nca saptanan eğitim çalışmaları, toplantılar yapmak, şubeye bağlı işyerlerindeki çalışma birimleri ile toplantılar yapmak, örgütsel uyumu ve işbirliğini geliştirmek,

g- Şube Denetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak, denetim kurulunun saptadığı usulsüzlükleri Genel Yönetim Kurulu’na bildirmek,

h- Olağanüstü Şube Genel Kurul istemlerini karara bağlamak, mevzuat ve anatüzük gereği koşulları yoksa reddetmek,

i- Şube Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

j- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması, sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın on beşine kadar Genel Yönetim Kurulu’na göndermek,

k- Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak ve Şube Genel Kurulu’nca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

l- Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,

m- Şube temsilciler kurulunun gündemini hazırlamak ve kurulu toplantıya çağırmak, (toplantı gündemi toplantıdan önce temsilcilere bildirilir.)

n- Genel Yönetim Kurulu’na bilgi vermek ve sendika amaçlarının gerçekleşmesine yönelik olmak kaydıyla, şubeye bağlı üyelerinin mesleki, kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, kurs, konferans, panel, seminer, eğitim gibi etkinlikler düzenlemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, üye toplantıları yapmak. Ancak bu etkinlikler için yapılacak harcamaların yıllık tutarı, şubeye bağlı işyerlerinden tahsil edilen bir yıllık aidatın % 25’ini geçemez.

o- Şubenin faaliyetlerini, üyelerine duyurabilmek için şube bülteni hazırlamak.

MADDE 35- ŞUBE BAŞKANI VE ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

1) Şube Başkanının Görev ve Yetkileri;

a- Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak şubeyi temsil etmek,

b- Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu ve şube bünyesinde genel hükümler uyarınca kurulacak tüm komisyonlara başkanlık etmek, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını şube yönetim kurulu üyelerinden birine devretmek.

c- Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,

d- Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e- Şube adına, Şube Yönetim Kurulu’nun vereceği yetkiye dayanarak anatüzük çerçevesinde açıklama yapmak,

f- İlk imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

g- Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

h- Şubenin faaliyet alanına giren işyerlerindeki üyelerin yasa, tüzük, yönetmelik ve toplu

iş sözleşmesinden doğan haklarının eksiksiz uygulanmasını sağlar,

i- Şube personelinin disiplinli ve verimli çalışmasını kontrol eder ve gerekli önlemleri alır,

j- Gerekli hallerde şube yönetim kurulunun sonradan onayını alarak ve sarf belgelerini sunmak koşuluyla, yasal asgari ücretin bir aylık brüt tutarı kadar harcama yapar.
Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

2) Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri;

a- Şube Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, üyelere ulaştırmak,

b- Şube Yönetim Kurulu karar defterini tutmak, üyelere imzalatmak,

c- Alınan kararları uygulamak, uygulanmasını izlemek,

d- Şubenin düzenini sağlamak, dosyaları tutmak, şube ile ilgili yazışmaları ikinci imza olarak imzalamak.

MADDE 36- ŞUBE DENETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

Şube Denetim Kurulu Şube Genel Kurulu’nca, en çok oy alan adaylar arasından seçilen üç üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç 6 ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir.

MADDE 37- ŞUBE DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

a- Şube Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b- Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Şube Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

c- Her denetim sonunda Şube Yönetim Kurulu’na dönem sonunda da şube genel kuruluna rapor vermek,

d- Şube Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine denetimler yapmak,

e- Gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu’ndan Şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

f- Yaptığı denetimler hakkında Genel Disiplin Kurulu’nu bilgilendirmek.

MADDE 38- ŞUBE DİSİPLİN KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulunca en çok oy alan adaylar arasından seçilen 3 üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Şube Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.

Şube Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra kararını verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

MADDE 39- ŞUBE DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube Disiplin Kurulu, şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir. Şube Disiplin Kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kurulu’na gönderilmesi için Şube Disiplin Kurulu’na verir.

Şube Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar Genel Disiplin Kurulu’nca onaylandıktan sonra,

Genel Yönetim Kurulu’nca uygulanır ve üyenin siciline işlenir.

MADDE 40- BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu Başkanları ile bölge temsilcileri ve şube başkanlarından oluşur. Şube başkanlarından birinin zorunlu nedenle katılamadığı toplantıya ilgili Şube Yönetim Kurulu’nun kendi arasından seçeceği bir üye katılabilir.

Başkanlar Kurulu, ortalama 2 ayda bir Genel Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine saptayacağı yerde ve zamanda toplanır.

Başkanlar Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun Genel Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruları halinde ya da Genel Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü her zaman yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır.

Toplantı gündemi önceden Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve kurul üyelerine bildirilir. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

Başkanlar Kurulu bir danışma organıdır. Alacağı kararlar ve oluşturacağı görüşler tavsiye niteliğindedir.

Başkanlar Kurulu, sendikal çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapar. Dünya, yurt ve işkolu düzeyinde gelişmeleri dikkate alır, inceler, görüş ve öneriler oluşturur.

Genel Yönetim Kurulu’nun, gerekli görerek yapacağı öneri üzerine toplu iş sözleşmeleri, görüşme ve uyuşmazlıkları ile grev ve lokavt eylemleri hakkında görüş oluşturur, tavsiye kararı alır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Sendikanın Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Disiplin, Genel Denetleme ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. Yılda en az bir defa, Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenecek yer ve tarihte toplanır. Gündem, toplantı biçimi, görevleri ve çalışmaları konularında Başkanlar Kurulu ile ilgili hükümler uygulanır.

MADDE 41- GENEL TEMSİLCİLER KURULU

Genel Temsilciler Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde, Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri, şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile işyeri sendika temsilcilerinden oluşur.

Genel Temsilciler Kurulu, yılda en az 1 defa Genel Yönetim Kurulu’nun belirlediği yerde ve tarihte hazırladığı gündem uyarınca toplanır. Ayrıca Genel Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde de toplanabilir. Sendika çalışmalarının değerlendirilmesini yapar. Sendikal sorunların çözümü için önerilerde bulunur.

MADDE 42- ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Şube Temsilciler Kurulu, şube başkanının yönetiminde, Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri ile işyeri temsilcileri ve İşyeri Çalışma Birim Başkanlarından oluşur.

Şube Temsilciler Kurulu, yılda en az 2 defa Şube Yönetim Kurulu’nun belirlediği yerde ve tarihte, hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

Şube Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgi alır, sendikal konuların çözümlenmesi konusunda önerilerde bulunur. Şubenin çalışma alanı içerisindeki bölgesel sendikal konularda, görüş ve tavsiye kararları oluşturur.

Şube Temsilciler Kurulu toplantısında alınan kararlar toplantıyı takip eden 1 hafta içerisinde Genel Yönetim Kurulu’na rapor halinde bildirilir.

MADDE 43- İŞYERİ KOMİTELERİ

a- Örgüt içi sendikal demokrasinin yaşama geçirilmesi, aşağıdan yukarıya bir demokratik yapılanmanın sağlanabilmesi, doğrudan demokrasi esaslarının eylemsel bir işlerliğe kavuşturulabilmesi için, sendikanın örgütlü bulunduğu her işyerinde, işyerlerinin özelliklerine göre, bir konu, sorun ya da kesimle ilgili olmak ve beş kişiden az olmamak üzere İŞYERİ KOMİTELERİ oluşturulur. İşyeri komiteleri, işyerlerinde kendisine bağlı çalışacak birden çok çalışma birimi kurabilir. İşyerinde toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilerden en az % 25 inin kadın olması halinde, o işyerinde ayrı bir KADIN İŞÇİ KOMİTESİ oluşturulması zorunludur.

b- İşyeri komitesi ve çalışma birimlerinde görev almak için birimin kurulu olduğu işyerinde çalışıyor olmak, üyelik aidatlarını düzenli ödemek ve birim çalışmalarına düzenli biçimde katılarak, çalışmanın gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek yeterlidir.

c- Çalışmalarını özerk bir yapılanma içinde yürütecek olan işyeri komitelerinin oluşumu, çalışma yöntemleri, görev ve yetkileri Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak “İşyeri Komiteleri Çalışma Esasları, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği” uyarınca belirlenir.

MADDE 44- ŞUBE YA DA BÖLGE TEMSİLCİLER KURULU

Sendikanın Şube ya da Bölge Temsilcilikleri’nin sınırları içinde bulunan ve 43. madde çerçevesinde farklı işyerlerinde, aynı konuda oluşmuş işyeri çalışma komitelerinin, aralarında eşgüdüm ve dayanışmayı sağlamak ve içinde bulundukları sorunlara ortak çözümler üretmek üzere Şube Yönetim Kurulu üyeleri ya da Bölge Temsilcisinin katılımı ile işyeri komitelerinden oluşan “Şube ya da Bölge Çalışma Komiteleri Kurulu” oluşturulur.

Bölge Çalışma Komiteleri çalışmalarını 43. madde uyarınca hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

MADDE 45- KADIN İŞÇİLER KURULU

Kadın İşçiler Kurulu, Sendikanın zorunlu organları ve danışma organlarında yer alan kadınlar ile uzmanlık dairelerinde çalışan kadınların, kadın işçilerin sorunlarına çözüm aramak amacıyla çeşitli kararlar almak ve etkinlikler planlamak üzere, yılda en az 2 kez bir araya gelmesiyle oluşur. Kadın İşçiler Kurulu’nun aldığı tavsiye niteliğindeki kararları, Genel Yönetim Kurulu ve diğer sendika organları tarafından öncelikle uygulanır. Toplantı gündemi ve yöntemi ile ilgili hususlarda Başkanlar Kurulu’na dair hükümler uygulanır.

MADDE 46- UZMANLIK DAİRELERİ

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir.

a- Eşgüdüm,

b- Örgütlenme,

c- Toplu Sözleşme,

d- Eğitim,

e- Araştırma,

f- Mali işler,

g- Kadın işçiler,

h- Genç işçiler,

i- Emekli işçiler,

j- Basın-Yayın ve Halkla ilişkiler,

k- Hukuk,

l- Dış İlişkiler

m -Göçmen (Mülteci) işçiler

Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir. Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır. Uzmanlık Daireleri’nin Başkanlıkları, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev bölüşümü uyarınca yürütülür.

BÖLÜM IV

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 47- SENDİKANIN GELİRLERİ

a- Üyelerden alınacak üyelik aidatı

Sendikaya kayıtlı ve sendikanın bağıtladığı Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanan üyelerin ödeyeceği aylık aidat tutarı, bir aylık (30 günlük) brüt çıplak ücretinin altmışta (1) biridir. Bu kesinti, işçinin ücretinin ödendiği güne orantılandırılarak yapılır. Ücret ödenmeyen günler için aidat kesintisi yapılmaz. Sendika tarafından bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanan işçilerden aidat kesilmesi esas ve usulleri hakkında Sendikalar Kanunu’nun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.

BİRTEK-SEN’e üye olan ve herhangi bir toplu iş sözleşmesinden yararlanamayan işçiler bir günlük çıplak ücretlerinin 1/4’ü tutarını aylık üye aidatı olarak öderler. Bu üyeler, aidatlarını, Genel Merkezce, usulüne uygun olarak düzenlenen aidat makbuzu karşılığında, Genel Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilen kişilere öderler. Bu şekilde tahsil olunan aidatlar, Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenecek en kısa zamanda ve en kısa yoldan sendika hesaplarına aktarılır.

Genel Yönetim Kurulu, aidat gelirlerinden her bir üye aidatının, yüzde 10’unu grev fonunda toplar ve gerektiği durumda bu miktarı arttırabilir. Grev fonunun işleyiş ve kullanılmasıyla ilgili yönetmeliği düzenlemeye, Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

b- Toplu İş Sözleşmesi grev ve lokavt kanununda belirtilen dayanışma aidatı,

c- Mevzuat ve tüzüğe göre yapılacak eğlence, konser, sergi, kültürel faaliyetler ve gazete, kitap, dergi gibi sendikanın yayınlarından sağlanacak gelirler,

d- Bağışlar,

e- Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan ibarettir.

MADDE 48- GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ

a-Sendikanın gelirleri, gelirin elde edildiği tarihten itibaren en çok 30 gün içinde, bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Hesaplardaki gelirlerin, yasalara uygun olmak koşuluyla sendika yararına işletilmesi ve nemalandırılmasının yol ve yöntemleri Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

b-Zorunlu harcamalar için kasada bulundurulacak nakit miktarı, genel kurulca aksi kararlaştırılmadıkça 50.000,00 (elli bin) TL’yi geçemez.

c- Sendika adına para çekmek, genel başkan ve birinci derece imza yetkisi bulunan birisi Genel Başkan olmak üzere iki Genel Yönetim Kurulu üyesi imzası ile olanaklıdır. Birinci derecede imza yetkisi Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanına aittir. Diğer Genel Yönetim Kurulu üyeleri ikinci derece imza yetkisine sahiptirler.

MADDE 49- GİDERLER

Sendika, bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile harcama yapabilir.
Sendika, amaçları ile yasada ve ana tüzükte gösterilen faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz. Sendika üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dâhil hiç kimseye borç veremez.

Ancak gelirlerin yüzde beş (% 5)’inden fazla olmamak üzere üyeler için sosyal amaçlı harcama yapmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendika, eğitim tesisleri yaptırabilir ve kuracağı iktisadi işletme aracılığıyla işletebilir.
Sendika gelirinin en az yüzde yirmi beş (% 25)’ini üyelerinin eğitimi ve aydınlanması, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak zorundadır.

Sendika, grevde bulunan sendika üyelerine sendikanın ekonomik koşulları göz önüne alınarak, Genel Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek miktarda ödeme yapar.

MADDE 50- DEMİRBAŞLAR

Yasaya göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez. Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelik de belirtilir

MADDE 51- ŞUBE VE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİNİN HARCAMALARI

a- Kendisine bağlı üyelerden elde edilen aidat gelirlerinin % 50’si Şube ve Bölge Temsilciliklerinin harcamalarına ayrılır. Genel merkez tarafından yapılan eğitim ve sosyal harcamalar, yararlanan üyelere orantılandırılarak şube hesabından düşülür. Yine şubede ve Temsilciliklerde istihdam edilecek personel ile profesyonel yönetici kadroların ücretleri ile Genel Merkez tarafından yapılması koşuluyla kira ve şube binasına ait faturalar ve her türlü şube ödemesi bu % 50’ye dâhildir. Şube ve Temsilciliklerin üyelerinden elde ettiği aidat gelirinin yukarıdaki esaslara göre Genel Merkez tarafından şube namına yaptığı harcamalardan arta kalan tutar, şube hesabına avans olarak aktarılır. Şubenin kendisine bağlı üyelerden elde ettiği gelirin yetersiz olması durumunda da tahmini harcama miktarı kadar avans, şube hesabına aktarılır.

b- Şubeler ve Temsilcilikler yapmış oldukları harcamaların belgelerini bir sonraki ayın 15’ine kadar Genel Merkeze göndermek zorundadırlar. Belgesiz harcamaların karşılığı hiçbir şekilde ödenmez.

MADDE 52- YÖNETİCİ KADROLARIN ÜCRET VE SOSYAL HAKLARI

a- Şubeye bağlı aidat ödeyen üye sayısı 500’ün altında ise profesyonel kadro görevlendirilmez. Bu sayı 500 -1000 arası olan şubelerde bir profesyonel kadro, (Şube Başkanı); 1001 ve daha fazla olan şubelerde iki profesyonel kadro (Şube Başkanı, Şube Sekreteri) görevlendirilir.

b- Genel Yönetim Kurulu ve Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile başkanlarına ve Bölge Temsilcilerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluklar ve tazminatlar işkolunda toplu iş sözleşmesi kapsamındaki en yüksek işçi ücretini geçmemek koşuluyla Genel Kurul tarafından tespit olunur.

c- Sendika Genel Merkezi ve Şubelerde çalıştırılan personelinin iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite sendika Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Yönetim Kurulu personelin alacağı ücret ve diğer hakları, yine işkolundaki en yüksek işçi ücretini geçmemek belirler.
Bu hususlar tahmini bütçede ve Genel Kurul’a sunulacak Faaliyet Raporu’nda gösterilir. Toplu İş Sözleşmesi hükümleri saklıdır.

d- Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder, bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir,

e- Sendika Genel Merkezi ve Şubelerinde profesyonel (ücretli) olarak görev alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile sendika personeli otuz gün yıllık ücretli izin hakkına haizdir. Bu otuz günün hesabına hafta tatili süreleri dâhildir.

f- Sendikanın Genel Yönetim Kurulu ve şubelerinde seçimle gelip profesyonel görev alanların yeniden seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya başka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine sendikanın yöneticiliğinde geçen her bir yıl için giydirilmiş brüt bir aylık ücretleri net olarak hizmet ödeneği adı altında ödenir. Ancak bir yıl için ödenen hizmet ödeneği miktarı kıdem tazminatı yasal tavanını aşamaz. Bir yıldan artan sürelerle, bir yılı doldurmayan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Vergi ve sair kesintiler sendikaca karşılanır.

g- Sendika ve sendika şubelerindeki personelin kıdem tazminatları kanun hükümleri esasları dahilinde sendikaca ödenir.

h- Sendika Merkez ve Şube Genel Kurulu; Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları, Başkanlar Kurulu, Temsilciler Kurulu toplantılarına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan, amatör yönetici, üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

MADDE 53- YURTDIŞINA GÖNDERİLME

Sendika tarafından yetkili olarak yurtdışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcilerin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Merkez Genel Kurulu’nca tespit edilir.

MADDE 54- SENDİKANIN FESHİNDE MALLARIN TASFİYESİ

Sendikanın feshi halinde, mal varlığı üyesi bulunduğu üst kuruluşa, üyesi bulunduğu üst kuruluş olmaması halinde ise feshe karar veren genel kurul, mal varlığını 6356 Sayılı Kanun’un 32/1’inci maddesindeki esaslara göre devreder.

BÖLÜM V

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 55- TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR

Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

a- Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,

b- Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defterleri,

c- Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

d- Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

e- Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

f- Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.

Yukarıda yazılı defterler, her Olağan Genel Kurul’u izleyen on beş gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir. Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

MADDE 56- GELİR VE GİDERLER İLE DENETİM RAPORLARININ İLANI

Sendika üyelerine ve işçi sınıfına karşı şeffaf ve denetlenebilir olma ilkesi çerçevesinde;

a- Tahmini ve gerçekleşen bütçesini

b- Denetleme Kurulu raporlarını,

c- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 29/2 maddesi gereği yapılan dış denetim raporlarını,

d- Sendika yöneticilerinin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 29/4 maddesi gereği verdikleri mal bildirimlerini,

e- Genel Merkez ve Şubeler ile Temsilciliklerin aylık gelir ve giderlerini,

Sendikanın internet sitesinde, Genel Merkez Binası ile Şube ve Temsilcilik binalarında herkesçe görülebilir uygun yerlerdeki panolara asmak suretiyle ilan eder.

MADDE 57- YÜRÜRLÜK

İş bu tüzük Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikasının (BİRTEK-SEN), kuruluş tüzüğü olup kuruluş tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MADDE 59- KURUCULAR

1- Nazmi DÜRMÜŞ 

TC Vatandaşı 

TC Kimlik No: 29636508346

Forklift operatörü

Gümüştekin Mah. Müftü Bahattin Sokak No: 44 Şahinbey / GAZİANTEP

2- Mehmet ÇELİK

TC Vatandaşı

TC Kimlik No: 44218172920    

Vater makinası operatörü

Eyüp Sultan Mah. Şehit Mehmet Karadal Sokak No: 59 Şehitkamil / GAZİANTEP

3- Enver KONUK

TC Vatandaşı

TC Kimlik No: 71671023490 

Halı dokuma operatörü 

BaraMah. 32 Nolu Sokak No: 18  Şahinbey / GAZİANTEP

4- Mikail KILIÇALP

TC Vatandaşı 

TC Kimlik No: 34829267764

Halı dokuma operatörü

Narlıtepe Mah. 101001 Nolu Sokak No: 7 Şahinbey / GAZİANTEP

5- Mehmet TÜRKMEN

TC Vatandaşı

TC Kimlik No: 37447377372

Halı dokuma operatörü 

Bahçelievler Mah. Prof. Jansen Sokak No: 20/12 Şahinbey / GAZİANTEP 

6- Abdullah ÇİLOĞLAN

TC Vatandaşı

TC Kimlik No: 69910085132

Dokuma makine operatörü

Düztepe Mah. Ömer Battal Cad. 69019 Nolu Sokak No: 29/1 Şahinbey/GAZİANTEP

7- Mehmet KAMA

TC Vatandaşı

TC Kimlik No: 16142882046

Terzi, Makina operatörü 

Şıh Maksut Mah. 3168 Sokak No: 8 Kat: 3 Eyyubiye / ŞANLIURFA